ABC promieniowania radioaktywnego [ENG] ( Xaveri )

Facet pisze „w lustrze” 🙂