Tekst rozporządzenia o żółtej strefie na terenie całego kraju ( Lestko )

Art. 2 ust. 2 pkt 2 odwołuje się do nieistniejącego ustępu:

odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie za-mieszkującymi lub gospodarującymi.